બંધ કરો

મૂલ્યાંકન દરમિયાન દાદી ગાંડ ટ્યુબ બોસ

કડક પોશાકમાં બોસ કર્મચારીનું પ્રમાણપત્ર હાથ ધરે છે, પરંતુ તેણીને હવે ગૌણ વ્યક્તિના જ્ઞાનમાં રસ નથી, પરંતુ તેના સભ્યના કદમાં. તે તારણ આપે છે કે તે તેના માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ વસ્તુ છે. અલબત્ત, એક માણસ તેના શિશ્ન બતાવે છે કારણ કે તે જરૂરી છે. લાંબા દાદી ગાંડ ટ્યુબ અને ચરબીવાળા લોકો પશુ સાથે ખૂબ મેળ ખાય છે. પછી તે સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરીક્ષા સાથે ચાલુ રાખે છે: તે વાહિયાત આપતો નથી. માણસનો ભાવિ પગાર તેના સંતોષ પર આધારિત છે. તેણે એટલું ચુંબન કર્યું કે તે તેના ડેપ્યુટીના પદ પર પણ પહોંચ્યો.