બંધ કરો

શિક્ષક તબીબી વિદ્યાર્થીને સ્ત્રી માત્ર ગાંડ શરીરરચના શીખવામાં મદદ કરે છે

મેડિકલ યુનિવર્સિટીના એક વિદ્યાર્થીને સ્ત્રી શરીરરચનાના વિષય સાથે માત્ર ગાંડ મુશ્કેલીઓ હતી. મને મદદ માટે મારા શિક્ષકને પણ બોલાવવો પડ્યો. એક સોનેરી શિક્ષક આવ્યો, પરંતુ છોકરો પુસ્તકોથી નહીં, પરંતુ પ્રકૃતિમાં શીખવવાનું શરૂ કર્યું. અનુભવી મહિલાએ તરત જ સ્ત્રી શરીરને સ્પષ્ટતા માટે બતાવ્યું, અને પછી હૂડ પર છોડી દીધું. તે શીખવામાં મદદ કરતું નથી, પરંતુ છોકરાએ એક યુવાન સ્ત્રી સાથે સેક્સ માણ્યો.